60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (2023)

Huling na-update noong Abril 11, 2023 ni Roger Kaufman

Mga simpleng hakbang para ma-optimize ang iyong routine sa umaga - 60 timeless quotes na magbibigay inspirasyon at motibasyon sa iyo

Inhaltsverzeichnis

Ang mga gawain sa umaga ay isa sa pinakamahalagang gawi na maaaring mabuo upang maging mas produktibo at upang maging mas matagumpay.

Ang isang mahusay na pinag-isipang gawain sa umaga ay maaaring magpapataas ng iyong enerhiya, mapabuti ang iyong pagtuon at mag-set up sa iyo para sa isang matagumpay na araw.

Sa artikulong ito, nag-compile ako ng 60 walang tiyak na oras na mga quote na hakbang na maaari mong gawin upang i-streamline ang iyong gawain sa umaga at maging mas produktibo.

60 Timeless Quotes | Ang Agham ng Pagganyak sa Sarili

60 Timeless Quotes | Ang Agham ng Pagganyak sa Sarili | isang proyekto ni https://loslassen.li

Ang Agham ng Pagganyak sa Sarili: Paano hikayatin ang iyong sarili kapag hindi mo ito gusto.

Minsan nahihirapan tayong i-motivate ang sarili natin, lalo na kapag kailangan nating gawin ang mga bagay na hindi natin gustong gawin.

Ngunit ang kakayahang mag-udyok sa iyong sarili ay kritikal sa ating tagumpay at kagalingan.

Sa video na ito, sumisid kami sa agham ng pagganyak sa sarili at magbabahagi ng 60 napatunayang paraan upang hikayatin ang iyong sarili at makamit ang iyong mga layunin, kahit na hindi mo ito gusto.

#Quotes #karunungan sa buhay #karunungan

Source: Pinakamahusay na Mga Kasabihan at Quote

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (1)

maging ang pagbabagona gusto mong makita sa mundo." - Mahatma Gandhi

Ibigay ang araw-araw pagkakataon, upang maging pinakamaganda sa iyong buhay.” - Mark Twain

Kailangan nating maging pagbabago na gusto nating makita sa mundo." - Mahatma Gandhi

“Hindi ako nabigo. Nakahanap lang ako ng 10.000 paraan na hindi gumagana." – Thomas Edison

"Kung gusto mong tamasahin ang buhay, pagsamahin ito sa sining ng nakakakita." - Antoine de Saint-Exupéry

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (2)

"Maging iyong sarili; lahat ng iba ay nakuha na.” - Oscar Wilde

"Hindi pa huli ang lahat para maging kung ano ka sana." - George Eliot

"Ang sikreto ng tagumpay ay ang pagkuha ng pananaw ng ibang tao." - Henry Ford

"Tanging ang mga nakakaalam ng kanilang layunin ang makakahanap ng paraan." - Lao Tse

"Ang kinabukasan ay para sa mga naniniwala sa kagandahan ng kanilang mga pangarap." - Eleanor Roosevelt

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (3)

“Kung gusto mong mabilis, mag-isa ka. Kung gusto mong malayo, sumama ka." - kasabihan sa Africa

"Ang pinakamalaking kagalakan sa buhay ay ang paggawa ng sinasabi ng mga tao na hindi maaaring gawin." – Walter Bagehot

"Wala akong talento sa pagpapakumbaba, ngunit mayroon akong talento para sa imposible." – Gabriel Garcia Marquez

"Ang tanging paraan upang makagawa ng mahusay na trabaho ay mahalin ang iyong ginagawa." - Steve Trabaho

“Ang buhay ay parang bisikleta. Kailangan mong sumulong para mapanatili ang iyong balanse." - Albert Einstein

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (4)

"Ang tanging tao na hindi nagkakamali ay ang hindi kailanman kumikilos." - Theodore Roosevelt

"Ang pinakadakilang katotohanan ay simple at halata, ngunit madalas na hindi pinapansin." - Winston Churchill

"Ang isang tao ay nakakakita lamang ng malinaw sa pamamagitan ng puso. Ang mga mahahalaga ay para sa Mata hindi nakikita." - Antoine de Saint-Exupéry

"Mas mabuting magsindi ng isang maliit na liwanag kaysa sumpain ang kadiliman." – Confucius

"Walang imposible, the word itself says: I am possible." - Audrey Hepburn

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (5)

“Lahat ng tayo ay nagmumula sa atin Mga iniisip." - Buddha

"Ang sikreto ng tagumpay ay ang pagkuha ng pananaw ng ibang tao." - Henry Ford

"Ikaw ang average sa limang taong madalas mong kasama." - Jim Rohn

"Ang landas tungo sa tagumpay ay tumuon sa mga lakas, hindi sa mga kahinaan." - Zig Ziglar

"Hindi kung ano ang mayroon tayo, kung ano ang tinatamasa natin ang pumupuno sa ating buhay." - Hindi kilala

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (6)

"Ang buhay ay 10% kung ano ang nangyayari sa iyo at 90% kung paano ka tumugon dito." - Charles R. Swindoll

"Ang tagumpay ay mula sa kabiguan patungo sa kabiguan nang hindi nawawala ang iyong sigasig." - Winston Churchill

"Ang kaligayahan ay kapag ang iniisip mo, sinasabi mo at ginagawa mo ay magkakasuwato." - Mahatma Gandhi

“Lahat ng tao may kanya-kanyang calling. Mayroon lamang isang gawain para sa lahat at iyon ay ang hanapin ang iyong sarili." - Hermann Hesse

"Walang makakapagpapababa sa iyo nang walang pahintulot mo." - Eleanor Roosevelt

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (7)

"Walang bagay sa mundo ang makakapagpapalit sa taong determinadong makamit ang gusto nila." - William Shakespeare

"Kung gusto mong ikalat ang kaligayahan, pumunta sa buong mundo na may isang basket na puno ng mga cake." - Hindi kilala

"Ang isang layunin na walang plano ay isang hangarin lamang." - Antoine de Saint-Exupéry

"Hindi ang mga pangyayari ang nagpapasiya sa ating buhay, ngunit ang mga desisyon na ginagawa natin." - Hindi kilala

"Ang kaligayahan ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay perpekto, ngunit pinili mong makita ang positibo sa lahat ng bagay." - Hindi kilala

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (8)

"Laging kumilos sa paraang ang kasabihan ng iyong kalooban ay maaaring maging wasto sa anumang oras bilang prinsipyo ng pangkalahatang batas." - Immanuel Kant

"Ang isang tao ay nakakakita lamang ng malinaw sa pamamagitan ng puso. Ang mahalaga ay hindi nakikita ng mga mata." - Antoine de Saint-Exupéry

“Hindi ang taong nabuhay nang pinakamaraming nagbibilang ng pinakamataas na taon, kundi ang kanya buhay karamihan naramdaman." – Jean-Jacques Rousseau

"Walang mabuti, maliban kung gagawin mo ito." - Erich Kaestner

"Ang isang taong bukas sa lahat ay hindi talaga maaaring maging mahalaga. Mahalin nangangailangan ng selos." –Vladimir Nabokov

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (9)

"Ang buhay ay parang camera. Tumutok sa mabuti, bumuo mula sa negatibo at kung may hindi gumana, kumuha ng bagong larawan." - Hindi kilala

"Ang tanging pare-pareho sa buhay ay pagbabago." – Heraclitus

“Kung mahal mo ang isang bagay, palayain mo. Pagbalik mo, sayo na yan - forever." - Hindi kilala

"Kung sa tingin mo ay kaya mo o hindi mo magagawa, tama ka sa alinmang paraan." - Henry Ford

"Ang pinakamahusay na paraan upang mahulaan, upang hubugin ang iyong hinaharap, ay likhain ito." - Peter Drucker

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (10)

"Ang isang ngiti ay ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng dalawa Mga tao." – Victor Borge

"Magsisimula ang buhay sa dulo ng iyong comfort zone." - Neale Donald Walsch

"Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang iyong sarili glucklich ikaw ba. Susunod ang iba." - Hindi kilala

"Nakikita mo lang ang alam mo." - Johann Wolfgang von Goethe

"Kung gusto mong maging uri ng taong kayang gawin ang imposible, kailangan mong maging uri ng taong nagsisikap." - Hindi kilala

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (11)

"Ang kagalakan ay ang pinakasimpleng formula para sa tagumpay." - Albert Schweitzer

"Hindi ang mga taon sa iyong buhay ang binibilang, ang buhay sa iyong mga taon ang mahalaga." - Abraham Lincoln

"Kung gusto mong malaman kung sino ka, tingnan mo kung ano ang ginagawa mo." - Budista Sinasabi

"Hindi natin makontrol ang buhay, ngunit maaari nating piliin kung paano tayo tutugon dito." - Hindi kilala

"Ang buhay ay isang laro na dapat laruin." – Edwin Arlington Robinson

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (12)

"Walang pagtuklas na walang panganib, at kung ano ang hindi mapanganib ay hindi nagkakahalaga ng pagtuklas." - Albert Einstein

“Ang pagbabago ay batas ng buhay. At ang mga nabubuhay lamang sa nakaraan o tumatanggi sa kasalukuyan ay mawawala sa hinaharap." - John F. Kennedy

"Hindi mo palaging makukuha ang gusto mo, pero kung gusto mo talaga, makukuha mo ang kailangan mo." – Rolling Stones

"Huwag sumuko dahil ito ang mismong sandali na maaaring magbago ng lahat." - Hindi kilala

"Ang pamumuhunan sa kaalaman ay nagbabayad ng pinakamahusay na interes." - Benjamin Franklin

Ano ang Timeless Quotes?

Ang walang hanggang mga quote ay mga pahayag, kaisipan o karunungan na may kaugnayan pa rin at nagbibigay inspirasyon kahit na matapos ang maraming taon o kahit na mga dekada.

Ipinapahayag nila ang mga unibersal na katotohanan at mga katotohanan ng tao Mga karanasan at maaaring makatulong sa amin na makahanap ng kaginhawahan sa mahihirap na oras o mag-udyok sa amin upang makamit ang aming mga layunin.

Madalas na inspirasyon ng mga kilalang figure o makabuluhang makasaysayang mga kaganapan, ang walang hanggang mga quote ay may kakayahang ilipat at magbigay ng inspirasyon sa amin, anuman ang aming edad, kasarian o kultural na background.

60 walang tiyak na oras na mga quote upang magbigay ng inspirasyon sa iyo (13)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 26/01/2024

Views: 5359

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.